Liberaal Haren

liberaal Haren

 

DURF TE KIEZEN ,VOOR DE TOEKOMST VAN HAREN.

STEM LOKAAL, STEM LIJST 8  LIBERAAL HAREN.

WWW.LIBERAALHAREN.NL

 

Inleiding : De Herindeling.

Liberaal Haren is niet tevreden over het onzorgvuldig en overhaaste onderzoek naar mogelijke fusiepartners voor onze aantrekkelijke Gemeente Haren.

Met onze keuze voor Tynaarlo kies je daarom niet alleen een gelijkwaardige partner, maar  je “koopt” tevens tijd, om ook zorgvuldiger het proces van samengaan in te gaan, dan tot nu toe gebeurd is.

Wel moeten we bij deze keuze terdege onder ogen zien of Tynaarlo ons wel als fusiepartner wil! Mocht dit zo zijn, dan zal in de visie van Liberaal Haren een herindeling pas plaatsvinden na een samengaan van de provincies Groningen en Drenthe. Daarna kan een sterke  forenzengemeente gevormd worden met gelijkwaardige kernen, waar Haren , Glimmen, Noordlaren en Onnen zich thuis kunnen voelen. In de tussentijd kunnende inwoners onze kernwaarden benoemen, die ons sterker maken bij eventuele fusiegesprekken.
Daarnaast weten we dan ook wat er echt door de centrale overheid gedecentraliseerd gaat worden, misschien veel minder taken dan nu worden verwacht??? Wie zal het zeggen, op dit moment staat al veel ter discussie. Bij een provinciale herindeling  worden de Provincies groter en sterker en krijgen daardoor o.i. te zijner tijd ook meer gedelegeerde taken.
Extra tijdwinst kan ook betekenen dat volgende kabinetten weer gaan voor samenwerking,
want bedrijfsmatig leidt een decentralisatie van taken met gelijktijdig een fusie vaak tot chaos!!! O.i. is het bij de overheid niet anders en wellicht wordt daarmee herindeling minder urgent. Nu de ogen richten op Tynaarlo is in de visie van Liberaal Haren de keuze voor een gelijkwaardige partner.

Harense Identiteit.

Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen zijn dorpen met een geheel eigen identiteit. Liberaal Haren wil de buitendorpen waar nodig  “verlevendigen” met behoud van het dorpsbeeld en een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau, alles op weg naar een gemeente waar we blijvend trots op kunnen zijn.

Financiën & Dienstverlening.

Een gezonde financiële basis is voor Liberaal Haren van essentieel belang. Dat betekent dat financiële problemen niet naar de toekomst mogen worden doorgeschoven,maar nu moeten worden aangepakt. Liberaal Haren streeft naar een reële begroting en een gezonde reservepositie.

Bij het maken van beleidskeuzes moet een verantwoord financieel beleid en een gedegen meerjarig financieel perspectief het uitgangspunt zijn. De overheid is immers een uitgavenorganisatie, structurele uitgaven worden gedektmet structurele inkomsten. Wij staan kritisch t.o.v. de OZB, het is geen melkkoe om tekorten mee aan te vullen. Een stijging met maximaal het inflatiepercentage, wij willen geen inkomenspolitiek op lokaal niveau en wij willen zoveel mogelijk afzien van deelbelastingen zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting.

Ook behoort ieder Raadsvoorstel en Collegeprogramma een financiële paragraaf te bevatten.

*Projecten/initiatieven, die verder gaan dan ‘beheer’ mogen geen bestuurdershobby’s zijn maar moeten voorzien in een verifieerbare behoefte van inwoners.

*Solide en eerlijk bestuur,een bestuur is er voor de inwoners,voorburgerparticipatie,voor korte lijnen na een bezwaarschrift, voor transparantie, voor goede communicatie naar een ieder,voor doelmatig werken.

*Dienstverlening aan inwoners,het digitale loket, 24 uur per dag, maar ook klantgericht op de meer traditionele wijze.Wij zetten ons in voor een hoogwaardige dienstverlening. Daar hoort ook bij dat wij oog en waardering hebben voor toenemende investeringen in professionaliteit van het ambtenarencorps en in loopbaanperspectief. Daarmee waarborgen we soliditeit, ambitie, loyaliteit en inzet. Deregulering  moet, waar mogelijk,worden versterkt.

Ruimtelijke Ordening & Omgeving.

 *Een herijking bestemmingsplan DHE 5 en 6; kwantiteit, kwaliteit en diversificatie. Vermijden dat er een Vinex-ordening ontstaat. Wij streven naar een bijstelling door middel van een correctieve herziening, na een gedegen marktonderzoek en afstemming op de werkelijk haalbare realisatie.

*Centruminvulling/Raadhuisplein. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Onze keuze: een plein waar men graag vertoeft. Oog houden voor de ‘menselijke maat’ en streven naar een bruisend dorpshart. Een extra supermarkt is niet wenselijk. Alleen als één van de huidige supers wil/moet verplaatsen en er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde herbestemming van de te verlaten locatie kunnen we instemmen. Verkeersbewegingen en parkeersituaties zullen dan geoptimaliseerd moeten worden.Ook een onderzoek naar ondergronds parkeren is voor Liberaal Haren een “must ”. Je krijgt maar één keer de kans!Beheer je openbare ruimte als een goed huisvader!

*Een betere afstemming van de realisatie van wooneenheden ten behoeve van specifieke doelgroepen (starters, jong-senioren,senioren, overigen), het beleid bepalen na zorgvuldige analyse van de werkelijke behoefte. “Levensbestendig“ bouwen voor haar inwoners past hierin.

*Toenadering zoeken tot meerdere zogenaamde “toegelaten instellingen” (woningstichtingen van elders; zowel landelijk als regionaal), om daarmee afhankelijkheid te verkleinen. In dit kader veel gerichter zoeken naar investerende partijen zoals pensioenfondsen en strategische – private-  beleggers ten behoeve van de realisatie van huurwoningen in de meest brede zin. Trek nu Oosterhaar, van Spoor tot Steeg,  snel vlot.

*Realisatie van de woningbehoefte niet concentreren op een enkel gebied, maar ook durven kijken naar het invullen van individuele locaties en revitalisatie, maar zeker geen on-Harense hoogbouw.

*Ontsluiting West-Oost onder de loep leggen door andere ontsluitingen Zuid-Noord en Noord-Zuid aan de orde te stellen,waaronder het doortrekken van de Kerklaan naar de Helperzoom via de Saaksumborg in Groningen,om daarmee Haren-Noord beter te ontsluiten.

Burgerparticipatie.

Bevorder dat de gemeente de expertise van haar burgers ten volle benut, bijvoorbeeld via burgerpanels, op gebieden als veiligheid, kostenbezuinigingen, efficiëntie, effectiviteit en aanbestedingen. Ook een Jeugdraad zou voor Liberaal Haren een welkome aanvulling zijn.

Bedrijven & Economie.

Liberaal Haren wil voor het aantrekken van de economie  de procedure opstarten voor de uitbreiding van Felland voor uitsluitend Harense ondernemers. We moeten op papier klaar zijn, de realisatie wordt pas ingezet op het moment van behoefte.

*Wij zetten ons in om een bemiddelende rol te kunnen spelen tussen overheid, pandeigenaren en huurders om ons dorpshart weer economisch op de kaart te zetten. Creativiteit speelt een grote rol.

*Liberaal Haren zet zich in voor een goede digitale infrastructuur: snel Internet via het Groninger Internet Exchange-Punt, glasvezel in de hele gemeente!

Goed voor de inwoners, maar zeker ook voor  de ondernemingen.

Zorg       

Liberaal Haren vindt het belangrijk dat de gemeente haar nieuwe zorgtaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoert en tijdig expertise van buiten inzet in gevallen waar deze niet of onvoldoende aanwezig is in de gemeentelijke organisatie.Verder moet de inzet van het persoonsgebonden budget (PGB) zeker behouden blijven als optie, opdat mensen die zorgbehoevend zijn zelf de regie kunnen houden en onnodige bureaucratie en overhead vermeden kan worden. Aangezien het beroep op de inzet van vrijwilligers ongetwijfeld sterk zal gaan groeien dient de gemeente op korte termijn een plan te maken hoe vrijwilligers actief te werven en te faciliteren. Zorg en welzijn is het zoeken naar een balans. Wij willen geen betuttelende overheid, maar zelfredzaamheid,daar waar nodig doelgroepenbeleid, een goede mantelzorg en extra aandacht voor chronisch zieken en ouderen. Drempels in de participatie opheffen,maar ook de privacy waarborgen!

Veiligheid voorop, ook in het Verkeer!                                                                                                  

Veiligheid is voor de overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met burgers en bedrijven. Eigendom moet worden gerespecteerd, geweld wordt niet getolereerd en de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn. Liberaal Haren ziet nog een aantal verbeterpunten :

*Kiss and ride-stroken bij scholen zijn wenselijk.

*Meer matrixborden met snelheidsindicatie op drukke wegen door Glimmen,Haren,Noordlaren en Onnen moeten worden ingevoerd. Verwijder  verkeersdrempels in de Rijksstraatweg in Glimmen.

*30 km zones moeten zodanig worden ingericht dat ook handhaving mogelijk is.

*Liberaal Haren is blij met de wijkagent: maak er gebruik van bij overlast en/of onregelmatigheden.

Verkeer & Vervoer & Parkeren.         

De uitbreiding van het Transferium biedt Haren de mogelijkheid ondersteunende faciliteiten te creëren zoals een Shuttlebus van het Transferium naar het centrum van Haren,een verwarmde  wachtruimte met horeca faciliteiten, gecombineerd met fietsen verhuur, camperplaatsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Maak van het Transferium een feestje i.p.v. een autostalling!                                                                                             

*Liberaal Haren is een voorstander  van het achteraf betalen voor het  parkeren. Ook zouden de werkelijke kosten en baten van het parkeren onderzocht moeten worden om gratis parkeren weer mogelijk te maken. Zeker nu een impuls voor Ondernemend Haren.

*Geen gedoogformule t.a.v. parkeren op laad/losplaatsen langs de Rijksstraatweg:of handhaven of heel kort parkeren in overleg met de ondernemers toestaan.

Cultuur.                                                                                                                                                              

Liberaal Haren wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat men trots is op de eigen gemeente. Het verenigingsleven, de Bibliotheek, het Clockhuys en de dorpshuizen zijn een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Vrijwaar “bindings”-initiatieven van hoge legeskosten.

Duurzaamheid.                                                                                        

Liberaal Haren benadert duurzaamheid vanuit de wisselwerking tussen economie, ecologie en de wensen uit de samenleving. Liberaal Haren zet in op de verduurzaming van het woningbestand. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. Ook de Gemeente heeft in de ogen van Liberaal Haren een voorbeeldfunctie: het inzetten van “groen vervoer”, zoals elektrische fietsen, scooters, dan wel auto’s ter vervanging van de “diesels” voor de medewerkers, is een van onze ambities.Verder pleiten wij voor het verder invoeren van laadpalen voor elektrische auto’s.

Groene Leefomgeving.

Liberaal Haren wil de balans tussen bebouwing en groene ruimte behouden. We willen het karakter bewaken en daarbij ruimte geven voor eigentijdse ontwikkelingen die onze gemeente nodig heeft om vitaal te blijven. Bouwvallen moeten worden aangepakt. Meer ondernemen kan, mits met respect voor omwonenden. Denk hierbij aan zondagsopening en parkeren. Ook moet rekening worden gehouden met de agrarische sectordie wij gelukkig in de gemeente Haren nog hebben. Zij zijn de beschermers van ons kostbaar bezit. Zij zijn de hoeders van ons landschap. Liberaal Haren maakt zich sterk voor een groene entree van de A28 naar  Haren: omzoom de parkeerplaatsen o.a. bij het motel met groen. Geef het een mediterrane  entree met rododendrons en leilindes langs de Emmalaan, zodat Haren de  groene  entree krijgt die past bij het  aantrekkelijke karakter van het dorp.

Scholen.                                                                                                                                                           

Liberaal Haren is content met de verplaatsing van het Zernike College en de Nicolaasschool.

* Het Zernike College bied ook kansen aan de nabijgelegen plaatselijke sportverenigingen TSH en GHHC om de sportvoorzieningen te delen.

*Het Maartenscollege moet nu met prioriteit aan de eisen van deze tijd gaan voldoen. Er zijn nu financiële kansen, die een nadere uitwerking verdienen.

Recreatie en Toerisme.

 Stimuleren en faciliteren ontwikkelingen op het gebied van recreatie: Een camping, uitbreiding camperplaatsen. Zie de Hortus niet als last, maar als een toeristische kans.

*Versterk de wandel -, fiets- en ruiterpaden in de Gemeente, streef naar een prikkeldraad vrij Haren, ook voor de vele Pieterpadlopers.

Sport.

*Faciliteer, ook bijvoorbeeld ter versterking van de Mikkelhorst , een ijsbaan, een openbare betonnen tennisbaan, een “Cruijff” voetbalveldje en/of een basketbalveld om de niet aan een vereniging verbonden jeugd toch te laten sporten. Private investeerders zijn hiervoor denkbaar.

DURF TE STEMMEN,VOOR DE TOEKOMST VAN HAREN : STEM LOKAAL, STEM LIBERAAL HAREN.

HEIN FRIMA ; JOHAN GROENEVELD ; GEJA DEKKER ; JOS VAN STRATUM ; FREDERIEK REITSMA ; TIM BROENINK ; NOËL DE SÉVAUX ; ELLEN KELLER ; FRANK BLOKKER ; JOHAN BLOEM; ARNOUD SCHUURMAN ; KAREL STIGTER.

PERSBERICHT.
Het is zover.Liberaal Haren heeft aan alle vereisten voldaan om succesvol mee te kunnen doen aan de Gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart a.s.
Een groep enthousiaste mensen uit verschillende leeftijdscategorieën gaan zich inzetten om Liberaal Haren tot een succes te maken.
De lijst is als volgt samengesteld:

     LIBERAAL HAREN

 

1.       Dhr.       H.             (Hein)                Frima                                 1951     Haren

2.       Dhr.       J.L.           (Johan)               Groeneveld                       1947     Haren

3.       Mevr.   G.              (Geja)                 Dekker                              1964      Haren

4.       Dhr.       J.F.M.E.    (Jos)                   van Stratum                      1956      Haren

5.       Mevr.   F.G.P.        (Frederiek)          Reitsma                            1955     Glimmen

6.       Dhr.       N.            (Noël)                 de Sévaux                          1959     Haren

7.       Mevr.   E.              (Ellen)                Keller-van Ruitenburg       1960     Onnen

8.       Dhr.       T.A.F.      (Tim)                   Broenink                            1991      Haren

9.       Dhr.       F.             (Frank)                Blokker                              1958      Haren

10.   Dhr.       J.             (Johan)                Bloem                                1958      Harenermolen

11.   Dhr.       A.            (Arnoud)             Schuurman                        1970      Haren

12.   Dhr.       K.J.P.       (Karel)                 Stigter                                1948     Haren